SVJ - co to znamená a k čemu slouží?

Chcete vědět, co znamená SVJ a k čemu slouží? Nebo vědět jak vzniká, jak funguje a co je jeho cílem? Pojďme se společně podívat na to, k čemu Společenství Vlastníků Jednotek vlastně slouží.

Koukneme, jak SVJ vznikalo a to nám může pomoci pochopit, za jakým účelem to bylo. Ujasníme si organizaci SVJ, funkce jednotlivých členů a vyhlídky do budoucna. 

 
Předchozí články
SVJ
Historie a vznik Společenství vlastníků jednotek

Okresní podnik bytového hospodářství, předchůdce SVJ, vznikl 1. ledna 1959 z dřívějších bytových a domovních správ. 

SVJ nastartoval rok 1989. Avšak až v roce 1994 se zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. I tento zákon byl novelizován pod č. 103/2000 Sb., až nakonec vznikl zákon nový pod č. 89/2012 Sb. Dodnes však fungují oba typy dělení SVJ současně.

Od 15. 4. 2020 doznal zákon dalších změn, které jsou účinné od 1. 7. 2020. Vstoupila totiž v platnost novela občanského zákoníku pod             č. 163/2020 Sb. 

Současné úplné znění si můžete přečíst zde.

Organizace a funkce v SVJ

Na začátku je třeba stanovit statutární orgán – výbor nebo předseda. SVJ si nejprve podle stanov určí jedno či druhé.

Společenství vlastníků jednotek je nejvyšším orgánem SVJ a tvoří ho všichni vlastníci jednotek. Při hlasování rozhoduje, jaký podíl mají na společných částech domu vlastníci. Hlasování může probíhat osobně, písemně nebo elektronicky, pokud to mají zakotveno ve stanovách.

Shromáždění se svolává minimálně jednou ročně, může být i častěji. 

Pokud se na shromáždění nedostaví členové SVJ, kteří drží nadpoloviční většinu hlasů, není možné hlasovat. 

Předseda nebo výbor?

Pokud má vaše SVJ výbor složený z několika členů, je to u nás ta častější varianta. Ovšem málokdy mají členové reálnou představu o tom, jakou zodpovědnost na sebe berou. S pravomocemi totiž přichází i povinnosti a například i odpovědnost za škodu.

V případě předsedy je zase často problém v tom, že tuto funkci nechce nikdo zastávat. Pak je na řadě zvolit formu externí spolupráce a zaplatit si profesionálního předsedu pro své SVJ.

Specializované firmy mají přehled o právech i povinnostech, ale také značné zkušenosti a znalosti.

Založení SVJ

Díky novele č. 163/2020 Sb. platné od 1. 7. 2020 je založení SVJ mnohem přehlednější a jednodušší proces. SVJ je teď možné založit pouze schválením stanov na ustavující schůzi nebo dohodou všech vlastníků jednotek. Ovšem musí mít formu veřejné listiny, je tedy potřeba spolupracovat s notářem. Stanovy lze schválit také rozhodnutím jediného vlastníka, často právě developera, a pak není třeba součinnosti notáře.

Změn, které nastaly s novelou zákona, je celá řada. Většinu procesů souvisejících se Společenstvím vlastníků jednotek novela zjednodušila a ujasnila.