1.1.2024 propadne nemovitost státu, pokud...

Vlastníci nedostatečně identifikovaných nemovitostí mají povinnost přihlásit se do určené lhůty (do 1. ledna 2024) a prokázat své vlastnické nároky. Pokud se toto neuskuteční, přechází vlastnictví nemovitosti na stát. Dostatečně identifikovaný vlastník by měl mít u své nemovitosti uvedené všechny platné informace, a to rodné číslo, bydliště či i jméno.

Předchozí články

DALL·E 2024-06-20 14.46.22 - A realistic photo for an article titled 'The Property Will Revert to the State if...' on a real estate website. The photo features a person holding of

Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí představují komplexní problém v souvislosti s historickým vedením katastru nemovitostí před rokem 1989. Tento jev zahrnuje nemovitosti, u nichž není možné s jistotou určit vlastnické vazby. Hlavně se to týká pozemků, jako jsou orná půda, lesní pozemky, cesty a travní porosty. Nicméně, nejedná se pouze o pozemky, ale i o nemovitosti jako rodinné domy, bytové jednotky, chaty nebo garáže.

Vaše údaje si můžete zkontrolovat:

Problém nedostatečně identifikovaných vlastníků:

V důsledku historických událostí a nedostatečného vedení katastru nemovitostí v minulosti se na současných seznamech nachází velké množství nemovitostí, u nichž chybí úplné a jasné informace o jejich vlastnících. Existuje několik scénářů, jak tato situace mohla vzniknout:

  1. Nezapsání vlastníka: Některé nemovitosti nemají v katastru nemovitostí zapsaného žádného vlastníka, což znamená, že neexistuje žádný záznam o jejich vlastnických právech.
  2. Neumožňující zápis: U některých nemovitostí je v katastru sice zapsán vlastník, ale údaje neumožňují dostatečně identifikovat osobu nebo subjekt, který má vlastnická práva k dané nemovitosti.

 

Příčiny tohoto problému spočívají především v nedostatečné administrativní péči o katastr nemovitostí a v období, kdy se vedení nemovitostí neudržovalo důsledně nebo vůbec.

Následkem nedostatečně identifikovaných vlastníků může být ztráta kontroly nad danými nemovitostmi, a to jak z hlediska jednotlivých vlastníků, tak i z pohledu státního úřadu.

Pro řešení tohoto problému bylo stanoveno několik kroků:

  1. Seznamy nedostatečně identifikovaných vlastníků: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) spolupracuje s místními samosprávami a dvakrát ročně zveřejňuje seznamy nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky. Tyto seznamy jsou dostupné na obecních úředních deskách a na webových stránkách ÚZSVM.
  2. Výzva k přihlášení vlastníků: Vlastníci nedostatečně identifikovaných nemovitostí mají povinnost přihlásit se do určené lhůty (do 1. ledna 2024) a prokázat své vlastnické nároky. Pokud se toto neuskuteční, přechází vlastnictví nemovitosti na stát.
  3. Předání nemovitostí státu: Nemovitosti, které přejdou do státního vlastnictví, budou následně předány specializovaným státním institucím, jako je Státní pozemkový úřad pro zemědělské pozemky nebo státní podnik Lesy České republiky pro lesní pozemky.
  4. Možnost jednání s ÚZSVM: Vlastníci mají možnost jednat s ÚZSVM o přímém prodeji svého podílu na nemovitosti nebo o výkupu spoluvlastnického podílu ze strany specializovaných státních institucí.
  5. Podpora rozvoje územních samosprávných celků: ÚZSVM plánuje podpořit rozvojové aktivity jednotlivých územních samosprávných celků v případech, kdy nebude zájem o nemovitosti ze strany jiných státních institucí.

 

Problém nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí vyžaduje pečlivé a důsledné řešení, které zahrnuje výzvu k přihlášení vlastníků a následné předání nemovitostí do správných rukou. ÚZSVM se snaží minimalizovat nejasnosti ohledně vlastnických práv a zabezpečit řádné vedení katastru nemovitostí pro budoucnost. Je důležité, aby vlastníci nedostatečně identifikovaných nemovitostí reagovali na výzvu úřadu a prokázali své vlastnické nároky v předepsané lhůtě.

Najdete mě na sítích!